Tài liệu ISO

Quy trình đào tạo

14:51 27/07/2022

Quy trình đào tạo  12 Quy-trinh-dao-taoQT-TCHC-01

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng

14:43 27/07/2022

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng 11 QT-sua-chua-TSQT-TCHC-04 (1)

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo

14:31 27/07/2022

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo  10 QT-Hoi-thaoQT-TCHC-03

Quy trình thi đua khen thưởng

14:27 27/07/2022

Quy trình thi đua khen thưởng  9 Quy-trinh-khen-thuongQT-TCHC-05

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

14:12 27/07/2022

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 8b QT-xu-ly-khong-phu-hopQT.HT.04 (1)

Quy trình quản lý hồ sơ ISO9001:2015 

10:07 27/07/2022

Quy trình quản lý hồ sơ ISO9001:2015  7 QT-Quan-ly-Ho-soQT.HT.02

Quy trình quản lý tài liệu ISO9001:2015

10:03 27/07/2022

Quy trình quản lý tài liệu ISO9001:2015  6 QT-Quan-ly-tai-lieuQT.HT.01 (1)

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

15:25 25/07/2022

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo 5 QT-Hop-lanh-daoQT.HT.06

Quy trình đánh giá nội bộ ISO9001:2015

15:19 25/07/2022

Quy trình đánh giá nội bộ ISO9001:2015  4. QT-Danh-gia-noi-boQT.HT.03

Quy trình cải tiến hệ thông quản lý chất lượng ISO9001:2015

12:20 25/07/2022

Quy trình cải tiến hệ thông quản lý chất lượng ISO9001:2015 3 QT-Cai-tien-HTCLQT.HT.05