Trang chủ / Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

9:17 sáng 14/06/2021

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng. Quỹ mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch của đơn vị: Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Vietnam Public-utility Telecommunication Service Fund – VTF

Quỹ có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

Chức năng

  1. Thực hiện chức năng quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
  2. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Nhiệm vụ

  1. Tiếp nhận đóng góp từ các doanh nghiệp viễn thông, viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  2. Hỗ trợ tài chính thông qua cấp phát kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
  3. Tổ chức triển khai kế hoạch đóng góp và hỗ trợ tài chính của Quỹ hiệu quả và đúng tiến độ.
  4. Quản lý nguồn thu, chi và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.
  5. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí do Quỹ hỗ trợ.
  6. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.
  7. Chấp hành chế độ báo cáo nghiệp vụ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra đối với Quỹ theo quy định.
  8. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ có thể ủy thác việc thực hiện một số nghiệp vụ về cấp phát kinh phí qua Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Quyết định 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.