Văn bản QPPL
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:


Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Thông tư này quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích; danh sách các thôn, bản, làng, ấp, buôn, bon, phum, sóc, đảo có hộ dân sinh sống (sau đây gọi chung là thôn) thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hoạt động thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 28/10/2022
Thông tư 09/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Thông tư này hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 30/06/2022
2269/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Luật Viễn thông Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 31/12/2021
670/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông Hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình CCDVVTCI đến năm 2025 02/03/2022
1528/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 23/10/2014
11/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Về tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 27/01/2014
186/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 03/12/2007
191/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Cơ cấu tổ chức Quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 08/11/2004