TIN NỔI BẬT

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
180/2016/TT-BTC 02/11/2016 Quyết định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản Lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thồn công ích
1528/QĐ-BTTTT 23/10/2014 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
11/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
186/2007/QĐ-TTg 03/12/2007 Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
191/2004/QĐ-TTg 08/11/2004 Quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam