TIN NỔI BẬT

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2022/TT-BTTTT 28/10/2022 Thông tư này quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích; danh sách các thôn, bản, làng, ấp, buôn, bon, phum, sóc, đảo có hộ dân sinh sống (sau đây gọi chung là thôn) thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hoạt động thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021
Thông tư 09/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư này hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
2269/QĐ-TTg 31/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
670/BTTTT-KHTC 02/03/2022 Hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình CCDVVTCI đến năm 2025
1528/QĐ-BTTTT 23/10/2014 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam