TIN NỔI BẬT

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 09/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư này hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
2269/QĐ-TTg 31/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
670/BTTTT-KHTC 02/03/2022 Hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình CCDVVTCI đến năm 2025
1528/QĐ-BTTTT 23/10/2014 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
11/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam