TIN NỔI BẬT

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
670/BTTTT-KHTC 02/03/2022 hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình CCDVVTCI đến năm 2025
1528/QĐ-BTTTT 23/10/2014 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
11/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
186/2007/QĐ-TTg 03/12/2007 Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
191/2004/QĐ-TTg 08/11/2004 Quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam