Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bắc Giang

12:24 24/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Bình Định

12:21 24/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Phú Yên

10:37 17/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Đắk Nông

15:59 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam

15:36 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Thanh Hóa

15:33 16/01/2024

anh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại tỉnh Khánh Hòa

15:28 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

15:23 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm ý tế xã, điểm...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Phú Yên

10:25 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

Danh sách các đơn vị nhận hỗ trợ tại Tỉnh Giai Lai

10:17 16/01/2024

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung...

1 2 5