Thông báo Công khai

Thông tư hướng dẫn Thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

10:28 27/03/2023

Thông tư này hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp của các doanh nghiệp...

Ban hành tạm thời mức hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

10:04 24/02/2023

Ban hành tạm thời mức hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương...

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021

14:53 14/12/2022

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021   QD CONG KHAI QT 2021

Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16:02 03/11/2022

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin Truyền thông đã Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ...

Quy trình đào tạo

14:51 27/07/2022

Quy trình đào tạo  12 Quy-trinh-dao-taoQT-TCHC-01

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng

14:43 27/07/2022

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng 11 QT-sua-chua-TSQT-TCHC-04 (1)

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo

14:31 27/07/2022

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo  10 QT-Hoi-thaoQT-TCHC-03

Quy trình thi đua khen thưởng

14:27 27/07/2022

Quy trình thi đua khen thưởng  9 Quy-trinh-khen-thuongQT-TCHC-05

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

14:12 27/07/2022

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 8b QT-xu-ly-khong-phu-hopQT.HT.04 (1)