Thông báo Công khai

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021

14:53 14/12/2022

Công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021   QD CONG KHAI QT 2021

Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16:02 03/11/2022

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin Truyền thông đã Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ...

Quy trình đào tạo

14:51 27/07/2022

Quy trình đào tạo  12 Quy-trinh-dao-taoQT-TCHC-01

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng

14:43 27/07/2022

Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng 11 QT-sua-chua-TSQT-TCHC-04 (1)

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo

14:31 27/07/2022

Quy trình tổ chức Hội nghị Hội thảo  10 QT-Hoi-thaoQT-TCHC-03

Quy trình thi đua khen thưởng

14:27 27/07/2022

Quy trình thi đua khen thưởng  9 Quy-trinh-khen-thuongQT-TCHC-05

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

14:12 27/07/2022

Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 8b QT-xu-ly-khong-phu-hopQT.HT.04 (1)

Quy trình quản lý hồ sơ ISO9001:2015 

10:07 27/07/2022

Quy trình quản lý hồ sơ ISO9001:2015  7 QT-Quan-ly-Ho-soQT.HT.02

Quy trình quản lý tài liệu ISO9001:2015

10:03 27/07/2022

Quy trình quản lý tài liệu ISO9001:2015  6 QT-Quan-ly-tai-lieuQT.HT.01 (1)

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

15:25 25/07/2022

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo 5 QT-Hop-lanh-daoQT.HT.06