Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Đề xuất quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông

Đề xuất quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông

2:45 chiều 12/03/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông.Thông tư này quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông (gọi tắt là hoạt động bán buôn) quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 16 và Điểm d Khoản 3 Điều 17 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông tham gia vào hoạt động bán buôn trong viễn thông; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

dich-vu-vien-thong.jpg

Ảnh minh họa

Về nghĩa vụ chung khi tham gia hoạt động bán buôn

Theo dự thảo Thông tư, nghĩa vụ chung khi tham gia hoạt động bán buôn, bao gồm: Nghĩa vụ không phân biệt đối xử khi tham gia hoạt động bán buôn; Nghĩa vụ minh bạch khi tham gia hoạt động bán buôn. Cụ thể:

Nghĩa vụ không phân biệt đối xử khi tham gia hoạt động bán buôn. Doanh nghiệp bán buôn có trách nhiệm: Không phân biệt đối xử về mức giá bán và các điều khoản và điều kiện dịch vụ khi cung cấp dịch vụ bán buôn; Cung cấp dịch vụ bán buôn cho doanh nghiệp mua buôn với cùng mức giá bán và các điều khoản và điều kiện dịch vụ tương đương với các dịch vụ do doanh nghiệp bán buôn cung cấp cho chính mình, cho công ty con của mình, đối tác kinh doanh của mình và cho doanh nghiệp mua buôn khác.

Các khác biệt về mức giá bán, các điều kiện và điều khoản dịch vụ cho các dịch vụ tương đương phải dựa trên các khác biệt khách quan, bao gồm: Sự thay đổi trong chi phí cung cấp dịch vụ; Sự thay đổi về số lượng hoặc chất lượng dịch vụ được cung cấp; Sự thay đổi về thời hạn của hợp đồng dịch vụ.

Nghĩa vụ minh bạch khi tham gia hoạt động bán buôn. Doanh nghiệp bán buôn có trách nhiệm minh bạch các thông tin liên quan đến dịch vụ mà doanh nghiệp mua buôn yêu cầu cung cấp bao gồm thông tin: Mức giá cung cấp dịch vụ thông qua việc thực hiện thủ tục kê khai giá theo quy định tại pháp luật về giá;  Thông tin về thông số kỹ thuật, đặc điểm mạng…cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể để cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Minh bạch Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mẫu theo quy định tại Chương III Thông tư này, trong trường hợp hai bên doanh nghiệp không tự đạt được thỏa thuận.

Về quản lý giá dịch vụ bán buôn

Nguyên tắc quản lý và căn cứ xác định giá dịch vụ bán buôn tuân thủ quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Doanh nghiệp bán buôn đối với các dịch vụ thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý có trách nhiệm kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá.

Thực hiện phương pháp định giá dịch vụ viễn thông và các quy định quản lý giá dịch vụ viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về giải quyết tranh chấp khi tham gia hoạt động bán buôn trong viễn thông

Dự thảo Thông tư nêu rõ, nội dung tranh chấp khi tham gia hoạt động bán buôn trong viễn thông bao gồm:Tranh chấp về Thỏa thuận cung cấp dịch vụ; Tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông; Tranh chấp về giá dịch vụ viễn thông.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Thông tư này thực hiện theo quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông.

Trường hợp tranh chấp về giá dịch vụ viễn thông, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật về giá.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Mic.gov.vn)