Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Thông tư hướng dẫn Thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

Thông tư hướng dẫn Thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

10:28 sáng 27/03/2023

Thông tư này hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

15_14032023_162243