Trang chủ / Thông báo Công khai / Ban hành tạm thời mức hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Ban hành tạm thời mức hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

10:04 sáng 24/02/2023

Ban hành tạm thời mức hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (kèm Phụ lục)  95QD (1)