Trang chủ / Thông báo Công khai / Lập Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2024 của các Doanh nghiệp viễn thông

Lập Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2024 của các Doanh nghiệp viễn thông

2:00 chiều 13/11/2023

THÔNG BÁO

Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 36 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đề nghị các Doanh nghiệp viễn thông đề xuất và gửi kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trước ngày 20/11/2023.

(Chi tiết thông báo tại Cong van 730-VTF-KHNV )