Trang chủ / Thông báo / Báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025

Báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025

9:27 sáng 18/09/2023

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trân trọng mời các Doanh nghiệp viễn thông có năng lực quan tâm Báo giá cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025. Chi tiết yêu cầu đối với báo giá, hồ sơ báo giá tại tài liệu đính kèm sau đây:

562 VTF TCHC

Phụ lục 1 giá cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại 135-14-9-2023 thôn

Phụ lục 2.giá cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định tại 3.377 thôn 14-9-2023

PL 3