Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Yên Bái

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại tỉnh Yên Bái

10:00 sáng 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (Viettel Yên Bái)

1. BAOCAOXACNHANSANLUONGVTCI6THANGDAUNAM2023 Sản lượng tháng 1 đến tháng 5.2023 Sản lượng tháng 6.2023

Sản lượng tháng 1 đến tháng 5.2023

Sản lượng tháng 6.2023