Trang chủ / Hoạt động - Sự kiện / Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

12:12 chiều 28/02/2022

Ngày  23 tháng 02 năm 2022 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đã ký Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Quyết định được ban hành nhằm mục đích xác định nhiệm vụ và phân công cụ thể trách nhiệm các đơn vị trong Bộ để đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình  theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Quỹ Dich vụ viễn thông công ích Việt Nam được Lãnh đạo Bộ TTTT giao thực hiện các nhiêm vu chính gồm (i) Phối hợp với các cơ quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Bộ TTTT trong công tác xây dựng, đề xuất các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; (ii) Thực hiện hướng dẫn của Bộ TTTT trong công tác xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện Chương trình; (iii) Triển khai thực hiện các kế hoạch, dự toán thuộc Chương trình do Bộ TTTT phê duyệt và giao Quỹ thực hiện; (iv) Thu đóng góp tài chính của các doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ và tài trợ thực hiện Chương trình theo quy định; (v) Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

326QD-BTTTT (1)