Trang chủ / Danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ / Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại Lai Châu

Danh sách các đơn vị được nhận hỗ trợ tại Lai Châu

9:23 sáng 07/08/2023

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng Dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất (Viettel Lai Châu)

CV_GuiQuyVTCI_XacNhanSoLuongDonVi_HoTroVTCI (1)

DanhSach_VTCI_Viettel_Lai chau Thang66.2023)

Lai Châu tháng 1 năm 2024. VTCI_Thang1.2024_Viettel Lai Châu Thang10_Viettel

Lai Châu tháng 1 năm 2024. VTCI_Thang1.2024_Viettel